Công ty Cổ Phần Công Nghiệp ALPHA là đơn vị hạch toán độc lập. Bộ máy của công ty được tổ chức theo mô hình trực tuyến chức năng. Mô hình này có đặc điểm là quyền hành tập trung trong tay cán bộ quản lý, chỉ thị điều hành có tính chất mệnh lệnh, quy trình, tiêu chuẩn. Ưu điểm của mô hình là chi phí quản lý không cao, ra quyết định nhanh chóng, linh hoạt, đáp ứng được những biến động cả bên trong lẫn bên ngoài doanh nghiệp. Điều này rất phù hợp với các doanh nghiệp sản xuất, xây dựng.