Dự án đang khiển khai và đang trong thời gian hoàn thành