+ Nhà thép + Thành phần cấu tạo chính + Những thông số cơ bản để xác định mô tả một nhà thép tiền chế + Các thông số thông dụng của các loại khung