alpha steel building

nhà thép tiền chế - thiết bị nâng hạ - xây dựng công nghiệp

kết cấu tối ưu - công trình bền vững

Chương trình: Doanh nghiệp chúc xuân

Chương trình: Doanh nghiệp chúc xuân
Chương trình: Doanh nghiệp chúc xuân
Kính göûi   TỔNG GIÁM ĐỐC: NGUYN TT TUN
BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY
Chöông trình: “ DOANH NGHIEÄP CHUÙC XUAÂN
Chöông trình seõ ñöôïc phaùt soùng treân keânh VTV 3  
Ñaøi Truyeàn Hình Vieät Nam
          Vieäc chuùc tuïng nhau trong ñaàu naêm môùi ñaõ trôû thaønh moät phong tuïc taäp quaùn khoâng chæ rieâng vôùi ngöôøi Vieät Nam chuùng ta maø coøn dieãn ra haàu nhö treân khaép theá giôùi. Ñoái vôùi caùc vò laõnh ñaïo ñaát nöôùc, nhöõng lôøi chuùc ñaàu naêm gôûi ñeán toaøn theå nhaân daân ñaõ laøm aám aùp haøng trieäu traùi tim vaø tin töôûng moät töông lai phoàn thònh cuûa ñaát nöôùc. Tröôùc nhöõng côn bieán ñoäng taøi chính cuõng nhö tình hình laïm phaùt vöøa qua ñaõ laøm aûnh höôûng khoâng ít khoù khaên cho caùc Doanh Nghieäp trong vaø ngoaøi nöôùc. Theá nhöng vôùi taøi laõnh ñaïo xuaát saéc cuûa caùc vò maø tình hình kinh teá trong vaø ngoaøi nöôùc taïm thôøi laéng dòu vaø qua ñi. Xuaát phaùt töø nhöøng lôøi yeâu caàu cuûa ñoâng ñaûo caùc vò laõnh ñaïo doanh nghieäp,chúng tôi thöïc hieän chöông trình:
“Doanh Nghieäp Chuùc Xuaân”
          Chöông trình naøy seõ mang moät neùt vaên hoaù môùi ñeán cho  caùc doanh nghieäp, ñoàng thôøi chöông trình cuõng laø moät thoâng ñieäp cuûa doanh nghieäp muoán gôûi gaém nhöõng lôøi tri aân, nhöõng lôøi chuùc toát ñeïp ñeán caùc khaùch haøng,các ñoaøn theå,banngành gaàn xa ,đã quan tâm , ủng hộ thương hiệu của công ty mình trong suốt thời gian qua và gửi lời cảm ơn caùc caùn boä coâng nhaân vieân cuûa mình moät naêm môùiAn Khang Thònh Vöôïng. Khoâng ai khaùc hôn chính hoï laø ngöôøi ñaõ laøm neân nhöõng thaønh coâng cuûa doanh nghieäp vaø ñöa saûn phaåm doanh nghieäp ngaøy moät bay cao vaø bay xa.
          Ñieàu ñoù laø truyeàn thoáng vaên hoaù toát ñeïp theå hieän tinh thaàn ñaïo nghóa cuûa daân toäc ta. Ñaây cuõng chính laø nhòp caàu noái vöõng beàn thaét chaët moái lieân heä ngaøy caøng maät thieát giöõa doanh nghieäp vaø ngöôøi tieâu duøng treân böôùc ñöôøng phaùt trieån saép tới .
Đồng thời cũng nhằm quảng bá hình ảnh thương hiệu mình trên thị trường để nâng thương hiệu mình lên một tầm cao mới .
 Ban bieân taäp chuùng toâi raát mong ñöôïc söï quan taâm vaø hôïp taùc cuûa caùc doanh nghieäp trong vieäc thöïc hieän chöông trình ñeå cuøng nhau taïo neân moät neùt vaên hoaù môùi trong doanh nghieäp.
“CHÚC XUÂN DOANH NGHIỆP” PHÁT TRÊN KÊNH VTV3
Chöông trình Ngaøy Phaùt Giờ Phát Thời Lượng Soá laàn
DOANH
NGHIEÄP
CHUÙC
XUAÂN
28/12/2011 AÂL
29/12/2011 AÂL
01/01/2012 AÂL
02/01/2012 AÂL
03/01/2012 AÂL
11h00-11h30 01 phút 01
17h00-18h00
 
Trong đó khoảng 20 - 30 giây đầu là những lời chúc xuân của ban lãnh đạo doanh nghiệp gửi đến khách hàng những lời tri ân , những lời chúc sức khỏe mà khách hàng đã quan , ủng hộ công ty trong suốt thời gian qua cũng như những lời cám ơn các cán  bộ, công - nhân viên đã cố gắng , nổ lực đưa công ty phát triển trên thị trường trong thời gian qua và thời gian còn lại để quảng bá những hình ảnh , những ưu điểm tiêu biểu của công ty.
 
*** BAN CHUYÊN ĐỀ TRUYỀN HÌNH
KÍNH CHUÙC QUYÙ DOANH NGHIEÄP MỘT NAÊM MÔÙI
VAÏN SÖÏ NHÖ YÙ - AN KHANG THÒNH VÖÔÏNG - PHAÙT TAØI PHAÙT ÑAÏT
nothing